wz
 

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

Poskytuje starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie,

podľa § 130, ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z.z.

    poskytuje taktiež bezplatne pre stredné, základné, materské školy okresu Prešov tieto služby:

  • diagnostikovanie príčin a charakteru osobnostných problémov, porúch v správaní a učení, školskej neúspešnosti s vyústením do konkrétnych návrhov na individuálny výchovný prístup k jednotlivcovi v rodine a škole
  • psychologické poradenstvo v osobnostnom vývine, v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania
  • realizovanie psychoterapie, reedukácie a psychokorekcie
  • poskytovanie pomoci pri odstraňovaní sociálno-patologických javov, poskytovanie komplexnej pedagogickej, výchovnej a preventívnej starostlivosti, so zvýšenou pozornosťou na primárnu prevenciu
  • identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu, od 2 ročníka do ukončenia prípravy na povolanie

posledná aktualizácia: 13.XI.2012

 
 
 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates